งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2565
 
ทีมงาน
เกษตรแฟร์ 65
เกษตรวิถีใหม่ หลังมหันตภัยโควิด

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้าทีม 3D
ดร.พิศุทธิ์ วิเศษสิงห์
หัวหน้าทีม Virtual Tour
ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
อ.ศรชัย ลักษณะปีติ
ทีม Server
ผศ.ดร.ชาคริต วัชโรภาส
อ.สุทธิพงษ์ หมื่นตาบุตร

ทีม 3D

ชุติกาญจน์ มงคลธนโชค
ณัฏฐวุฒิ หาญเหี้ยม
ปารมี รัตนกฤษณานนท์
ภานิชา โกสัยกานนท์
รณกร สังขวิจิตร
ศรัญญา ศิริภิรมย์
อนัญลักษณ์ ชาญมณีเวช
อรรวินท์ หีมสุหรี

ทีม Virtual Tour

ปฏิภาณ บุญสิมมา
ณรงค์ฤทธ์ ธรรมปาโล
ณัฐเสฐ ธนบดี
กฤษดา มังสระคู
ชยางกูร ฤทธิเดช
ทินรัตน์ จีระกุลกิจ
กันตา คงวัฒนานนท์
กานต์รวี วารินทร์ศิริกุล
คณิตา หวั่นแสง
ชนิตา สมไร่ขิง
ชัชวาล เมืองใหม่
โชติธนินท์ พิชญอรุณสิทธิ์
ณภัทร ดลภาวิจิต
ณัฐกานต์ ขีดเข้ม
ณัฐพงศ์ พิสุทธิรัตนพันธุ์
ดุลยวัต วิศิษฐ์เรืองฤทธิ์
ธนภัทร วารุณี
ปัณฑิตา คัณฑิสุวรรณ
พิชญา วงศ์ชะนา
พีรพัฒน์ ตันตระกูล
แพรว ปักษานนท์
ภาณุภัทร ชูเลาตระกูล
โยษิตา จินดา
วนิดา ธรรมปัทม์
วริศรา ตันวิริยะวรกุล
ศุภวัชร สาครรัตนวงศ์
สุภเวช อมรรักษากุล
อธิวัฒน์ หลินสวัสดิ์
อารียา สังข์ทอง
อิสรียา นาทอง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

All trademarks are the property of the trademark owners.